Bemutatkozunk

“Az iskola dolga,

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.”


(Szent-Györgyi Albert)

Az iskola rövid története
Dunakeszi a főváros agglomerációs övezetében fekvő város a Duna partján, félúton Budapest és Vác között. Iskolánk Dunakeszi központi helyén, a 2-es főút mellett található. Intézményünk jogelődje az írásos dokumentumok szerint 1920-ban alakult, Magyar Királyi Államvasutak Dunakeszi Műhelytelepi Elemi Iskola néven. Az oktatás – iskolaépület hiányában – a MÁV Műhelytelepének épületeiben folyt.
1927-ben készült el a 3 tantermes, magas földszintű, piros téglás iskola épülete. Ma ez a Központi épület középső, legrégebbi része.
1948-ban általános iskola lett, 1950-ben államosították. 1957-ben, majd 1978-ban újabb tantermekkel és tornateremmel bővítették. 1971-ben indult az első ének-zene tagozatos osztály, amely a mai napig meghatározója iskolánk arculatának.
1973 nyarán olasz tervek alapján felépítették a “Kék” iskolát 10 tanteremmel, melyet műszaki állapota miatt le kellett bontani. Ez idő tájt került az intézményhez a városban már 9 éve működő gimnázium 4 osztállyal és 9 pedagógussal. 1975-ben elkészült a “Fehér” iskola első 2 tanterme, amit 1977-ben tovább bővítettek. 1978-ban az iskola tanulóiból és tantestületéből kivált a mai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 1983-ban elköltözött a gimnázium. Ezzel egy időben indult az angol tagozatos oktatás.
1989. május 20-án – az országban elsőként – intézményünk ünnepélyes keretek között felvette a nagyszerű zeneszerző, zenetudós és karnagy, Bárdos Lajos nevét.
Az alsó tagozat 2011 szeptemberében vette birtokba a volt kollégium, majd szakközép- és szak-munkás-képző iskola épületét, ahol jelenleg 12 osztály tanul.

Iskolánk több éves tehetséggondozó programjának és munkájának eredményeként 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól elnyerte az akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.

A környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés évek óta kiemelt feladatunk. Munkánk elismeréseként 2014-ben elnyertük az ÖKOISKOLA címet, és csatlakoztunk a magyarországi ÖKOISKOLA Hálózathoz.

Tárgyi feltételeink:
– 2 épület sport- és játszóudvarral,
2 tornateremmel, 1 tornaszobával
– iskolakönyvtár gazdag könyvtári állománnyal
– ének-zene, fizika-kémia, biológia, technika, rajz-földrajz szaktantermek számítógéppel, internetvonallal, projektorral felszerelve.
– Korszerű számítástechnika terem

Fő pedagógiai célunk, hogy a hozzánk kerülő tanulók gyermekközpontú légkörben biztos tudást, korszerű alapismereteket kapjanak, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet igényeinek megfelelően sokoldalú készség- és személyiségfejlesztésben részesüljenek.

Mit kínálunk partnereinknek céljaink megvalósítása érdekében?

– gyermekközpontú, nyitott iskolát színvonalas, korszerű oktatással
– az alapképességek és készségek kiemelt fejlesztését az alsó tagozaton
– emelt szintű ének-zene oktatást furulya és nép-tánc tanítással
– az angol nyelv emelt szintű oktatását az 5. évfolyamtól
– integrált oktatást, egyénre szabott fejlesztéssel
– tanulóink felkészítését a középfokú tanulmányokra
– a tanulók életkori sajátosságaihoz és érdeklődéséhez igazodó tehetséggondozó programokat, szakköröket
– felzárkóztató foglalkozást a rászorulóknak
– napközis foglalkozást az 1-4., tanulószobát az 5-6. osztályosok számára
– a családdal szorosan együttműködve a hagyományos értékrend szerinti erkölcsi nevelést.

További specialitások:

– Magas szintű kórusmunka, szereplések, hangversenyek a 3. évfolyamtól a Kicsinyek kórusában, 5.-től a Cantemus kórusban
– A mindennapos testnevelés keretében az 1. évfolyamon teniszoktatás, a 2. évfolyamon úszásoktatás
– egyéni fejlesztő foglalkozások
– felső tagozaton magas osztálylétszám esetén csoportbontásban való oktatás
– egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem
– sokszínű, tartalmas szabadidős programok
– DSE sportkörök: atlétika, futball, korfball
– gyógytestnevelés

Hagyományaink:

Hangverseny a Zene világnapja alkalmából – megemlékezések nemzeti ünnepeinkről – tanulmányi, művészeti és sportversenyek – nyílt napok – egészségnapok – iskolai karácsonyi ünnepély – városi karácsonyi hangverseny – farsang – szülők-pedagógusok jótékonysági bálja – színház- és múzeumlátogatások – osztálykirándulások – Bárdos napok – Bárdos Gála – ballagás

A szabadidő eltöltésének jellemző formái:

– tehetséggondozó szakkörök: informatika, matematika-logika, kézműves foglalkozás, rajz-stúdió
– sportolási lehetőségek, edzések, sportversenyek
– kirándulások, túrák
– könyvtári foglalkozások
– tanulmányi és művészeti versenyek, vetélkedők
– a Diákönkormányzat és a napközi szabadidős, szórakoztató programjai.

Egyéb lehetőségek

– fakultatív hit- és vallásoktatás művészeti és hangszeres oktatás (gitár, furulya, gordonka, citera)
– tanulói ügyelet, étkezés
– iskolapszichológusi segítség

Azokat a tanulókat hívjuk és várjuk iskolánkba, akik azonosulni tudnak céljainkkal, érdeklődőek, nyitottak, önmaguk fejlesztése érdekében aktív, kitartó munkára képesek, és szeretnének egy jó hangulatú, alkotó közösség tagjai lenni.

Az iskolánkban működő Korszerű Oktatással A Jövő Emberéért Alapítvány célja a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása.
(Az alapítvány neve a fentiek szerint változott!)
Az alapítvány adószáma: 19180966-1-13

Cantemus Gyermek Alapítvány célja a kórusmunka elismerése és támogatása.
Az alapítvány adószáma: 18675098-1-13

További információkkal szolgálnak az intézményről:

Bornemisszáné Sallai Zsuzsanna – iskolatitkár
Petőné Herman Noémi – alsó tagozatos igazgatóhelyettes
Szőke Endre – Igazgató
Tel.: 27/341-204