Történelem vizsga, 7. évfolyam

Történelmi alapismeretek

ÉVSZÁMOK 

5. osztály

Kr. e. 776 Az első feljegyzett olimpia
Kr. e. 753 Róma alapítása
Kr. e. 44 Julius Caesar meggyilkolása
Kr. e. 27
 A császárság kezdete
Kr. e. 27-Kr. u. 14 Augustus császár uralkodása
Kr. u. 395 A Római  Birodalom kettéválása
Kr. u. 476 A Nyugat – Római Birodalom bukása
895 – 900 A magyar honfoglalás

TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK

5. osztály

Kheopsz: A legnagyobb piramis építtetője Egyiptomban.
Tutanhamon: Fiatalon elhunyt fáraó, akinek sírját érintetlenül találták meg.
Hammurapi: Az Óbabiloni Birodalom királya, az első törvényalkotó király.
Asóka: Ő egyesítette India északi tartományait.
Csin Si Huang-ti: Birodalomalapító kínai császár, róla nevezték el az országot.
Homérosz: Nagy görög költő, aki megírta a trójai háború történetét. /Íliász, Odüsszeia/
Heinrich Schliemann: Német kereskedő, aki feltárta Tróját és Mükénét.
Zeusz: Görög főisten, a tiszteletére rendezték meg az ókorban az olimpiát.
Héra: Zeusz felesége, a nők és a házasság istennője.
Pallasz Athéné: Zeusz fejéből pattant ki, a tudományok istennője, Athén város védelmezője.
Arész: A hadak istene az ókori Görögországban
Poszeidon: A tengerek istene a görögöknél.
Hádész: Az alvilág ura a görögök vallása szerint.
Aphrodité: A szépség és szerelem istennője az ókori Görögországban.
Apollón: A költészet és a jóslás istene az ókori Görögországban.
Periklész: Kiváló görög államférfi, 15 éven át megválasztották hadvezérnek, Athén újjáépítése, a demokrácia fénykora fűződik a nevéhez.
Hérodotosz: A történetírás atyja
Nagy Sándor: Makedónia királya, világhódító.
Romulus és Remus: A monda szerint Róma alapítói voltak.
Hannibál: Pun hadvezér, aki harci elefántokkal átkelt az Alpokon, hogy legyőzze Rómát.
Cornelius Scipio: Római hadvezér, átkelt Afrikába, Záma mellett legyőzte Hannibált. /Africanus néven vált ismertté/
Spartacus: A legnagyobb rabszolgafelkelés vezetője Rómában.
Julius Caesar: Hadvezér, politikus, számos reformot vezetett be Rómában (pl.: naptárreform),döntéseit a szenátus megkérdezése nélkül hozta. Ezért összeesküvést szerveztek ellene, meggyilkolták.
Octavianus: Caesar fogadott fia, aki leszámolt az összeesküvőkkel, a Római Birodalom első császára lett Augustus (fenséges) néven.
Constantinus császár: Az ő korában terjedt el a kereszténység a Római Birodalomban.
Attila: (jelentése: apácska) A hunok nagyfejedelme.
Levedi: A Kazár birodalomban élő magyarok első számú vezetője volt.
Álmos: Az Etelközbe vándorló magyarok vezetőjévé választották.
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm: A hét vezér
Árpád: Az ő vezetésével vonultak be a magyarok a Vereckei-hágón át a Kárpát–medencébe.

FOGALMAK 

5. osztály

Pattintott kőkor: Az ősember az eszközeit /pl. szakóca/ pattintással készíti.
Csiszolt kőkor: Ekkor már csiszolt kőeszközöket is használtak.
Horda: 20-30 fős közösség, amelyben az ősember élt.
Szakóca: Marokkő, melyet az ősember a talált kövekből pattintással élezett ki.
Munkamegosztás: A feladatok olyan szerteágazóak lettek, hogy egy család képtelen volt mindent egymaga előállítani, ezért felosztották egymás közt a munkát.
Cserekereskedelem: A felesleg megjelenése után a terméket termékre cserélték ki, mivel a pénz még ismeretlen fogalom volt.
Felesleg: Akkor jelenik meg, amikor az ember már annyit termel, hogy nem bírja elfogyasztani, felhasználni.
Mágia: Természetfölötti erőkhöz kapcsolódó hiedelmeken alapul, és különböző szertartások kapcsolódnak hozzá.
Krisztus előtt (Kr.e.) vagy időszámítás előtt ( i. e.) : Azoknak a történelmi ese-ményeknek az évszámait jelöljük így, amelyek korábban történtek, mint Krisztus születése.
Állam: Meghatározott földterületen élő emberek önállósággal, kormányzattal rendelkező szervezete.
Öntözéses gazdálkodás: A folyó mellett élő népek csatornák, víztározók, zsilipek segítségével öntözték terményeiket. .
Fáraó: Az egyiptomi állam élén állt. A Napisten fiának tartották és korlátlan hatalommal rendelkezett.
Szfinx: Emberfejű, de oroszlán testű óriási kőszobor a piramisok lábánál.
Monoteizmus: Egyistenhit. /pl. a zsidó, a keresztény és az iszlám vallás/
Politeizmus: Sokistenhit. /pl. az egyiptomi, a mezopotámiai, a görög és a római vallás/
Városállamok: Egymástól független városok államként szerveződnek meg.
Ékírás: Mezopotámiában hegyesre faragott nádszálakkal kis agyagtáblákra ék alakú jeleket írtak.
Hieroglifa: Képírás az egyiptomiaknál.
Polisz.:  A városállam görög neve.
Démosz: a köznép görögül
Demokrácia: A nép által választott képviselők irányítanak. A köznép uralma.
Akropolisz: fellegvár Athénban
Cserépszavazás: Athénban annak a neve került a cserépdarabra, akit el akartak távolítani a városból. A legtöbb szavazatot kapott állampolgárt 10 évre számű-ték.
Patrícius: Nemesek, előkelők csoportja, a hagyomány szerint Róma alapítóinak leszármazottai.
Plebejus: Rómában a politikai jogokkal eleinte nem rendelkező szegények csoportja.
Szenátus: Az öregek tanácsa.
Népgyűlés: A legfőbb hatalmi szerv.
Néptribunus: A plebejusok érdekeit védő tisztségviselő a népgyűlésen.
Vétójog: a törvények, rendeletek elleni tiltakozásjoga a néptribunusok számára.
Konzul: a köztársaság legfőbb vezetője
Provincia: Itálián kívüli, fegyverrel meghódított, adófizetésre kényszerített tartomány.
Gladiátor: Az arénákban mások szórakoztatására élet-halál harcot vívó rabszolga.
Légió: katonai egység az ókori Rómában
Pax Romana: jelentése: római béke, Augustus császár hirdette meg
Limes: A birodalom erődítményekkel, sáncokkal, őrtornyokkal megerősített határa.
Magyar: beszélő ember / magy+eri /
Sztyeppe: Füves terület, állattartásra alkalmas.
Rovásírás: Rövidebb szövegek, számok kőbe vagy fába történő bevésése. A honfoglaló magyarok jellegzetes írása.
Sámán: Ők alacsonyabb szinten álltak, mint a táltos. Tánc révén megidézték az ősök szellemét.
Táltos: Az ősmagyarok hitvilágának papjai.
Jurta: Összecsukható nemezház, ebben éltek őseink.
Vérszerződés: A hét törzs szoros szövetsége, amit a vérükkel pecsételtek meg.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK

5. osztály

Vértesszőlős: /Magyarország, Észak-Dunántúl/ előember maradványok /Samu/
Termékeny félhold: /Mai Törökország, Irán, Irak, Szíria, Jordánia, Izrael, Libanon/ A földművelő életforma itt jelenik meg.
Egyiptom: Az Ókori Kelet egyik legjelentősebb állama /Alsó-, és Felső-Egyip-tom/
Gíza:(=Gizeh ) /Egyiptom, Kairó közelében/ Piramisairól híres terület.
Mezopotámia: /Irak/ Tigris és az Eufrátesz folyók köze, ókori keleti állam, őslakói a sumérok.
Babilon: Az Eufrátesz folyó partján feküdt. A Babiloni Birodalom legjelentősebb uralkodója Hammurapi volt. Leghíresebb építményei: Szemirámisz függőkertje, Bábel tornya, Istár-kapu
Fönícia: /Arab-félsziget, Földközi-tenger keleti medencéje / A tenger fuvarosai, betűírás. (Hangjelölő ábécé)
Asszíria: (Mezopotámiától északra fekvő) katonai állam, felemelkedését a vasnak köszönhette.
Perzsa Birodalom: (Mezopotámiától északra fekvő) hatalmas birodalom, mely fénykorát Dareiosz király idején élte.
India: Indus-, és Gangesz-folyók, ókori keleti állam, őslakói a dravidák.
Kína: Jangce /Kék-folyó / és Huangho /Sárga-folyó/, ókori keleti állam, nevét első császáráról kapta /Csin Si Huang-ti /
Ókori Görögország: /Kis-Ázsia nyugati partvidéke, Balkán-félsziget, Égei-tenger szigetvilága./
Olümposz: Hegység Görögországban, az istenek lakhelye.
Athén: /Balkán-félsziget déli csücske/ A legjelentősebb görög városállam.
Spárta: /Peloponnészoszi-félsziget/ Az egyik legjelentősebb görög városállam. Katonaállam.
Olümpia:  /Peloponnészoszi-félsziget/ Itt rendezték az ókori olimpiákat.
Marathon: Athéntól 42 kilométerre fekszik/ Az első görög-perzsa háborúban itt győztek a görögök Kr.e. 490-ben.
Ókori Róma: /Itáliai-félsziget/ A Római birodalom központja. Mondabeli alapítói: Romulus és Rémus.
Karthágó: /Észak-Afrika/ A föníciaiak alapították, lakói a punok.
Szicília: /sziget a Földközi-tengerben/ Róma és Karthágó között háború robbant ki birtoklásáért. Az első római provincia.
Pannónia: /Magyarország-Dunántúl/ A Római Birodalom egyik provinciája
Aquincum: /Óbuda, Magyarország, Budapest/ Pannónia provincia egyik jelentős települése.
Savaria: / Magyarország, Dunántúl/ Pannónia provincia egyik jelentős települése. Itt vezetett keresztül a Borostyánkő út.
Gorsium: / Magyarország, Dunántúl, Székesfehérvár környéke, ma Tác / Pannónia provincia egyik jelentős települése
Magna Hungária (=Baskíria /ma: Oroszország/) Az Ural hegységtől nyugatra, a Volga és a Káma folyók közötti terület. A magyar nép őshazája.
Levédia: A Don és a Dnyeper folyók közötti terület. Levedi vezér nevéből ered az elnevezés.
Etelköz: A Dnyeper és a Dnyeszter folyók közötti terület, itt történt a vérszerző-dés.
Vereckeihágó: Bejárat a Kárpát – medencébe a Keleti-Kárpátokon át. Az Árpád vezette honfoglaló magyarok ezen keresztül érkeztek hazánk területére.

SZÁLLÓIGÉK, HÍRES IDÉZETEK

5. osztály

1. „Egyiptom a Nílus ajándéka” /Hérodotosz, görög történetíró/
2. „A kocka el van vetve!” /Julius Caesar híres mondása, amikor átlépte a Rubico folyót/
3. „Jöttem (Veni), láttam (vidi), győztem (vici)! /Julius Caesar küldte ezen üzenetét Rómába Pompeius híveinek leverése után/
4. „Te is fiam, Brutus?” /Julius Caesar szavai nevelt fiához az ellene szőtt merénylet pillanataiban/

Híres idézetek
5. osztály

1. „Ezzel vagy ezen!” /A spártai anyák e szavakkal engedték csatába fiaikat/
2. „Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”
 /a spártai katonák síremléke a
thermopülai csata színhelyén/
3. „Oszd meg és uralkodj!” (Divide et impera!) /A rómaiak híres jelszava Itália
meghódításakor/
4. „Hannibál a kapuk előtt!” /A megrémült rómaiak mondása Hannibál közeledtére/
5. „Kenyeret és cirkuszt!” („Panem et circenses!”)/A római nép követelése.

 

6. osztály történelmi alapismeretek

Évszámok

997 – 1000 Szent István fejedelemsége
1000 – 1038 Szent István királysága
1077 –  1095 Szent László királysága
1095 – 1116 Könyves Kálmán királysága
1222 Aranybulla
1235 – 1270 IV. Béla uralkodása
1241 – 1242 Tatárjárás
1301 Az Árpád – ház kihalása
1308 – 1342 Károly Róbert uralkodása
1335 Visegrádi találkozó
1342 – 1382 Nagy Lajos király uralma
1351 Nagy Lajos törvényei
1387 – 1437 Luxemburgi Zsigmond uralkodása
1456 Nándorfehérvári diadal
1458 – 1490 Hunyadi Mátyás uralkodása
1492 Kolumbusz felfedezi Amerikát
1514 Dózsa – féle parasztháború
1526 Mohácsi csata
1517 Luther Márton fellépése, a reformáció kezdete
1541 Buda török kézre kerül. Az ország három részre szakad
1604 – 1606 Bocskai szabadságharc
1613 – 1629 Bethlen Gábor fejedelemsége Erdély aranykora
1640 – 1649 Angol polgári forradalom, az újkor kezdete
1686 
Buda visszavétele a törököktől
1703 – 1711 A Rákóczi szabadságharc

Személyek

Nagy Károly: Frank király, majd császár, a Frank Birodalom létrehozója
Mohamed: Az iszlám vallás megalapítója
Lehel: A kalandozó magyarok egyik vezére.
Géza: Fejedelem, a feudális állam megalapozója, Szt. István királyunk édesapja.
Sarolt: Az erdélyi gyula lánya, Géza felesége.
Koppány: A pogány hit szerint ő követte volna Gézát a fejedelmi székben. Szt. Istvánnal szembeszállt a trón birtoklásáért. István győzelmet aratott felette, ezután felnégyeltette őt.
Vajk: Szt. István pogány neve.
Szt. István: Az első Árpád-házi uralkodó. Magyar államalapító, egyházszervező.
Gizella: Bajor hercegnő, István felesége.
Szt. Imre: Szt. István és Gizella fia, aki fiatalon meghalt.
Vazul (Vászoly): Szt. István pogány unokatestvére, aki fellázadt István ellen, ezért megvakították, uralkodásra alkalmatlanná tették. Fiai András, Levente, Béla külföldre menekültek.
Orseolo Péter: Szt. István őt jelölte utódjául.
I. Szt. László: Szigorú törvényeket hozott a magántulajdon védelmében.
Könyves Kálmán: Enyhítette László szigorú törvényeit.
III. Béla: Ő kezdte el a földbirtokok eladományozását, önálló királyi hivatalt, az un. kancelláriát megszervezte.
II. András Kiadta az Aranybullát, hatalmas királyi birtokokat adományozott el.
IV. Béla: Az ő uralkodás alatt volt a tatárjárás Magyarországon. Második honalapító.
Julianus barát: Megtalálta az őshazát, találkozott az ott élő magyarokkal, ő hozta a tatárok hírét is.
III. András: Az utolsó Árpád-házi király, „aranyágacska”.
Károly Róbert: A nápolyi Anjou-házból származott. Gazdasági intézkedéseivel megszilárdította hatalmát, erős országot szervezett, kezdeményezője volt a visegrádi királytalálkozónak.
I. (Nagy) Lajos: Károly Róbert fia, a köznemesség védelmében hozott törvényeket, megerősítette az aranybullát.
Luxemburgi Zsigmond: Uralkodása alatt indultak fejlődésnek a magyar városok, létrehozta az első török ellenes végvárvonalat.
Hunyadi János: A törökverő, Magyarország első kormányzója, az ország egyik legnagyobb földesura, a nándorfehérvári csata hőse.
Hunyadi Mátyás: Gazdasági és politikai intézkedéseivel a feudális Magyarország történetének legerősebb központi hatalmát teremtette meg. Uralkodása alatt terjedt el Magyarországon a reneszánsz kultúra és műveltség.
Székely Dózsa György: Az 1514. évi parasztfelkelés vezetője.
Szapolyai János: Leverte a Dózsa vezette parasztfelkelést. 1526-ban a magyarországi köznemesek királyukká választották.
II. (Jagelló) Lajos: A mohácsi csatatéren esett el, belefulladt a megáradt Csele patakba.
II. Szulejmán: török szultán, a mohácsi csata győztese.
Kolumbusz Kristóf: Új utakon akart eljutni Indiába, így véletlenül fedezte fel Amerikát, sohasem jött rá, hogy nem Indiába jutott el.
Luther Márton: Tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen, a reformáció elindítója Németországban, az evangélikus vallás megteremtője.
Kálvin János: A „genfi pápa”, az eleve elrendelés tanát hirdette.
Cromwell Oliver: Az angol polgári forradalom vezéralakja.
XIV. Lajos: A francia „Napkirály”
Nagy Péter: Orosz cár, Oroszország felzárkózott a nyugati hatalmak mellé uralkodása idején.
Fráter György: Erdély ügyeit intézte a kiskorú II. János helyett, merénylet áldozata lett.
Zrínyi Miklós: A szigetvári hős.
Bocskai István: Protestáns vallása miatt felségárulási perbe fogták a Habsburgok, ezért két évig szabadságharcot vezetett ellenük. Erdély, majd Magyarország fejedelmévé választották.
Bethlen Gábor: Erdély fejedelme, erős központi hatalmat szervezett.
Pázmány Péter: Megalapította a nagyszombati egyetemet.
II. Rákóczi Ferenc: A szabadságharc vezetője 1703-11 között.

Fogalmak

Hűbéri lánc: A nemesek alá és fölérendeltségi viszonya. Tagja a hűbérúr, aki a földet adja és a hűbéres, aki a földet kapja.
Feudum: örökölhető földbirtok
Feudalizmus: A középkor társadalmi rendje. Alapja a föld földesúri tulajdona és a földtulajdon nélküli jobbágy függő viszonya
Dézsma: Más néven tized, amelyet a jobbágy fizetett az egyháznak.
Önellátó gazdálkodás: Az uradalomban a jobbágy mindent előállított, amire neki és a földesurának szüksége volt.
Kétnyomásos gazdálkodás: A földterületet két részre osztották, az egyikbe ültettek, a másikat pihentették, ez volt az ugar.
Háromnyomásos gazdálkodás: A földet három részre osztották. Az egyikbe tavaszi, a másikba őszi gabonát vetettek, a harmadikat pihentették.
Ereklye: Jézustól, szentektől, szent királyoktól származó ruhadarabok, csontok, személyes tárgyak.
Eretnek: Az egyház tanításával, a pápa és püspökei életmódjával szembehelyezkedőket nevezték így.
Inkvizíció: Szent Törvényszék
Céh: Egyazon mesterséget űző iparosok és kereskedők érdekvédelmi szervezete.
Abszolutizmus: korlátlan királyi hatalom
Robot: A jobbágy kötelező ingyenmunkája a feudális földbirtokon.
Kalandozások: A magyarok zsákmányszerző, rabló hadjáratainak időszaka Nyugat-Európa, Itália és Bizánc felé.
Ispán: A vármegyét irányítja.
Vármegye: Szent István által létrehozott közigazgatási egység.
Aranybulla: A köznemesek kialakulásához vezető függőpecséttel ellátott okmány II. András idejéből, mely rögzíti a nemesi adómentesség kiváltságát.
Bányabér: A földesúr földjén levő bánya béréből az egyharmad rész a földesúrnál maradt, a többi a királyé lett. Károly Róbert vezette be.
Harmincadvám: Károly Róbert idején a kereskedő az áru értékének harmincad részét a királyi kincstárnak adta.
Kapuadó: Minden házhely után kellett fizetni Károly Róbert rendelete alapján.
Ősiség: Nagy Lajos törvénye, mely szerint a nemesi birtok a királyra száll, ha a nemesnek nincs örököse, sem eladni, sem elajándékozni nem lehet.
Kilenced: A jobbágy a nemesnek fizette a kilencedik tizedet.
Úriszék: A nemes birtokán a bírói ítélőszék neve.
Pallosjog: Csak a nagybirtokosok kapták meg. Ez tette lehetővé a halálbüntetés kiszabását.
Zsinat: egyházi gyűlés
Manufaktúra: Olyan ipari nagyüzem, amely munkamegosztással működött és kézi erővel állított elő nagy tömegű árut.
Búcsúcédula: A pápa azt hirdette, hogy aki ilyet vásárol bűnei megbocsátatnak.
Reformáció: A római katolikus egyház megújítását célzó vallási irányzat.
Hajdú: Szilaj állattartásból élő marhapásztor.
Protestáns: A reformáció valamennyi irányzatának összefoglaló neve. /evangélikus, református, unitárius/
Kuruc: Bujdosót, kóborlót jelent és belőlük lettek Thököly és Rákóczi katonái.
Labanc: A császári katonákat loboncos parókája miatt csúfolták így. A kurucok ellenfelei.
Trónfosztás: Magyarország nem ismerte el tovább királyának az osztrák uralkodót.
Földrajzi nevek

Bizánc /Konstantinápoly: /ma: Isztambul, Törökország / A Kelet-római Birodalom örököse.
Mekka: /Szaúd-Arábia, Arab-félsziget / Az iszlám világ legszentebb városa.
Pannonhalma: /Magyarország / Apátságát Géza fejedelem alapította.
Esztergom: /Magyarország / érseki székhely, István királyunkat itt koronázták
Fehérvár: /Magyarország / 1019-től az ország székesfővárosa Székesfehérvár néven, királyaink koronázási és temetkezési helye.
Muhi: /Magyarország / Település a Sajó folyó mellett. 1241-ben a tatárjárás idején itt szenvedett vereséget a magyar király, IV. Béla serege.
Visegrád: /Magyarország / 1335 novemberében itt került sor a lengyel, cseh és magyar királyok találkozójára Károly Róbert kezdeményezésére. Mátyás király kedvelt tartózkodási helye volt a Duna-parti királyi palota.
Diósgyőr: /Magyarország, Miskolc / Nagy Lajos királyunk ide tette át a királyi udvar székhelyét, amikor lengyel király is volt.
Buda: /Magyarország / Várát IV. Béla kezdte építtetni, királyi székhely. Palotája Mátyás korában érte el fénykorát. A három részre szakadt ország Hódoltság részének fővárosa.
Nándorfehérvár: /ma: Belgrád, Szerbia-Montenegró / 1456-ban Hunyadi János világhírű győzelme a török felett.
Mohács: /Magyarország / 1526. aug. 29-én, a II. Szulejmán török szultán vezette török hadsereg legyőzi a magyar király (II. Lajos) seregét. A középkori magyar állam bukása.
Németalföld: / ma: Belgium, Hollandia és Luxemburg területe / Az első polgári forradalom színtere a 16. században.
NagyBritannia: Írország és Skócia Angliához csatolása révén jött létre.
Versailles: /Franciaország, Párizs / barokk palota-együtteséről híres, XIV. Lajos uralkodásának idején épült.
Pozsony: /Szlovákia / Magyarország három részre szakadása után a Királyi Magyarország fővárosa. Koronázó város.
Gyulafehérvár: /Románia / Magyarország három részre szakadása után az Erdélyi Fejedelemség fővárosa.
Drégely: /Magyarország / A végvári harcok idején Szondi György várkapitány vezetésével küzdöttek a törökök ellen.
Temesvár: /Románia / A végvári harcok idején Losonczy István várkapitány vezetésével küzdöttek a törökök ellen.
Kőszeg: /Magyarország / A végvári harcok idején Jurisics Miklós várkapitány irányításával sikeresen állt ellen a törökök ostromának. (1532 )
Eger: /Magyarország / 1552-ben sikeresen verték vissza a törökök ostromát Dobó István várkapitány vezetésével.
Szigetvár: /Magyarország / 1566-ban Zrínyi Miklós várkapitány vezetésével védték a várat, de a túlerővel szemben alulmaradtak.
Ónod: /Magyarország /A Rákóczi-szabadságharc idején, 1707-ben, az ország-gyűlés színhelye. Kimondták a Habsburg-ház trónfosztását.
Szatmár: /Románia / A Rákóczi-szabadságharc végét jelentő békét itt írták alá.
Rodostó: /Törökország, Tekirdag / Rákóczi Ferenc emigrációjának színhelye.